SEPARA
OBRE
TANCA

Funcionament del sistema de recollida amb contenidors tancats

A Can Servitge, com a tot Rajadell i a altres poblacions de la comarca, que es van sumant al projecte, es fa un sistema de recollida selectiva amb contenidors amb control d’accés. Aquests es troben tancats en una illa, que en el nostre cas està situat a la parcel·la propietat de l’Ajuntament, situada al camí de Castellfollit número 17.

El perímetre de l’illa on estan ubicats els diferents contenidors està tancat amb un sistema d’obertura amb targeta RFID.

Kit

És la mateixa targeta que s’usa per obrir els contenidors de rebuig (negre) i orgànica (marró), i que s’ha de demanar a l’ajuntament, que en facilita dues per habitatge, juntament amb un kit de material: les targetes per obrir els contenidors, un cubell airejat amb bosses compostables per separar l’orgànica i un imant amb informació.

Aquestes targetes són nominals i ens hem d’identificar per tal que ens les lliurin, d’aquesta manera queda un registre de l’ús que se’n fa de forma individualitzada.

Com s'utilitza la targeta?

Per entrar al recinte

El recinte on es troben els contenidors resta tancat i s’hi pot accedir amb la targeta. Només cal aproximar-la al requadre del costat de la maneta d’obertura, perquè s’obri automàticament. 

Contenidor de la resta (negre)

Els contenidors només es poden utilitzar els diumenges. Cal aproximar la targeta al lector de la part superior perquè s’obri la tapa automàticament.

Contenidor d'orgànica (marró)

Al nostre nucli disposem de compostadors particulars, així i tot, si es desitja, aquest contenidor es pot obrir qualsevol dia de la setmana amb la mateixa targeta.

Altres contenidors (Paper, vidre i envasos)

Aquests contenidors no estan tancats i només cal la targeta per accedir al recinte. Es poden utilitzar cada dia de la setmana.

illa contenidors
SEPARA OBRE TANCA

PREGUNTES FREQÜENTS

El sistema d’identificació de l’usuari i contenidors amb control d’accés és un sistema de recollida de residus que consisteix a limitar l’accés a determinats contenidors i identificar els usuaris per afavorir que es faci un ús correcte dels de recollida selectiva i, així, promoure un canvi d’hàbits entre la ciutadania per augmentar l’índex de recollida selectiva.

Amb aquest sistema de recollida, s’han instal·lat contenidors de resta i orgànica amb control d’accés. En el cas de la resta (l’única fracció que no és aprofitable i que ha d’anar a l’abocador), els contenidors només es poden utilitzar un dia concret a la setmana, a excepció de les famílies que generin bolquers, que hi poden tenir accés cada dia, prèvia sol·licitud.

Els contenidors d’orgànica també tenen control d’accés, però poden ser usats cada dia.

I els contenidors d’envasos, paper i vidre són d’accés lliure. L’àrea de contenidors del punt de recollida sempre hi haurà les 5 fraccions disponibles: orgànica, resta, envasos, paper i vidre.

L’objectiu és incrementar la recollida selectiva als municipis del Consorci que participen en aquest sistema. Actualment, els municipis consorciats només separen correctament una mitjana del 40% dels residus que generen, és a dir, més de la meitat dels residus dels veïns i veïnes van a parar al contenidor de la resta.

La normativa europea estableix percentatges de reciclatge* molt més elevats per als pròxims anys:

  • Any 2025: 55%
  • Any 2023: 60%
  • Any 2035: 65%

Els residus que dipositem a la resta tenen com a destí final el dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent. Portar els residus a l’abocador suposa una pèrdua de recursos materials i econòmics, ja que les taxes d’entrada de residus a l’abocador s’incrementaran cada any.

* Cal tenir en compte la diferència entre Reciclatge i Recollida selectiva. Les dades dels municipis és recollida selectiva (allò que separem a casa), mentre que el propòsit europeu és reciclatge (allò que es pot valoritzar i reaprofitar). No tota la recollida selectiva es recicla (hi ha impropis). Per tant, per aconseguir un 60% de reciclatge, necessites una recollida selectiva superior.

  • Incrementar el % de recollida selectiva fins a un 70%
  • Millorar la qualitat dels residus orgànics, amb menys del 5% d’impropis
  • Reduir els impropis en el contenidor d’envasos, per sota del 25%
  • Reduir el 90% els residus voluminosos abandonats
  • Incrementar un 30% l’ús del servei de deixalleries

Es tanquen les fraccions de resta i orgànica per fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica. La fracció orgànica suposa gairebé un 40% dels residus que generem als nostres domicilis.

Tot i que al nucli de Can Servitge ja fa temps que disposem contenidors de compostatge particulars per poder fer i utilitzar el compost resultant nosaltres mateixos.

Tancant també el contenidor de la resta es fomenta que se separin bé els residus a casa i es faci ús de la recollida selectiva de les diferents fraccions.

Envasos, vidre i paper: es pot portar als contenidors habituals sempre que es vulgui.

Fracció orgànica (restes de menjar i petites restes vegetals): Si no utilitzem els compostadors particulars de cadascú, es pot portar sempre que vulguem, però s’han d’obrir amb la targeta.

Ens van lliurar junt amb el kit de material bosses compostables, que es poden aconseguir de forma gratuïta de noves sol·licitant-les a l’ajuntament.

Fracció resta (aquells pocs residus que no es poden reciclar, com restes de pols d’escombrar, bolígrafs, burilles, cabells, excrements d’animals, compreses i tampons…): s’ha de dipositar als contenidors de rebuig, obrint-los amb la targeta.

Aquests contenidors només seran accessibles els diumenges.

Si a la família tenim nadons o gent gran que utilitzin bolquers, se sol·licita a l’ajuntament una targeta que dona dret a obrir el contenidor cada dia de la setmana, després de signar un document. La durada d’aquest permís és de dos anys renovables.

Cada targeta està vinculada a l’adreça d’un habitatge i es registra a nom de la persona que recull la targeta, com a persona de contacte.
El responsable del tractament de dades és el Consorci del Bages per la gestió de residus.
La principal funció és el control de l’ús del servei de recollida per part dels usuaris. L’anàlisi d’aquestes serviran per orientar la gestió dels residus i les polítiques d’educació ambiental a usuaris reticents a la recollida selectiva, i, en els casos necessaris, procedir a l’obertura d’expedients sancionadors.
Les dades recollides no es faran servir per cap altre ús que no sigui la gestió de residus.

Sí, l’objectiu del sistema és poder identificar l’ús dels contenidors que fem servir els usuaris/es i deixar enrere l’anonimat en la gestió de residus.
Les dades recollides, junt amb l’anàlisi dels residus continguts al contenidor, permet acotar molt el moment d’entrada dels residus mal separats.
El Consorci compta amb un programari informàtic on pot consultar quantes vegades utilitzem els contenidors cadascun dels habitatges donats d’alta al sistema. També podrà veure quins habitatges no estan fent ús del sistema, sigui perquè no hi viuen o perquè no el volen fer servir i llencen la brossa a un altre lloc.

La gestió de la recollida de voluminosos (mobles, matalassos, etc.)es gestiona a través del telèfon centralitzat  605 332 840, al qual s’ha de trucar per concertar el servi de recollida.

Cada família pot aportar un màxim de quatre objectes en cada servei de recollida de voluminosos concertada telefònicament.

CALENDARI OBERTURA